Положення про сайт

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний сайт

В'язівського закладу дошкільної освіти

(дитячого садка) «Капітошка»

Вільшанської селищної ради

у всесвітній мережі Інтернет

Положення про офіційний сайт закладу дошкільної освіти (дитячого садка) «Капітошка» Вільшанської селищної ради у всесвітній мережі Інтернет розроблено відповідно до Законів України: «Про освіту», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно‑телекомунікаційних системах», «Про охорону дитинства», «Про авторське право і суміжні права», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» та інших нормативно‑правових актів. До уваги взято положення Конвенції ООН про права дитини, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Рекомендацій для розвитку дослідницької стратегії ЮНІСЕФ «Права дітей у цифрову еру» (2017), Рекомендації CM/REC(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам‑членам щодо посібника з прав людини для Інтернет‑користувачів та пояснювальний меморандум3, Резолюцію 32‑ї сесії Ради ООН з прав людини «Заохочення, захист і реалізація прав людини в Інтернеті» (2016), Рекомендації CM/Rec(2018)7 Комітету Міністрів Ради Європи щодо Керівництва поважати, захищати та реалізовувати права дитини в цифровому просторі.

1. Загальні положення

1.1 Офіційний сайт ЗДО "Капітошка" – це сукупність електронних документів, які висвітлюють достовірну інформацію про нормативні засади та основні напрями діяльності закладу дошкільної освіти, об’єднаних однією електронною адресою та є його Інтернет-представництвом у всесвітній мережі Інтернет (далі мережа Інтернет).

1.2 Дане Положення визначає статус офіційного сайту ЗДО як інформаційного ресурсу про діяльність закладу дошкільної освіти у мережі Інтернет та регламентує діяльність з його інформаційного наповнення.

1.3. Метою створення та функціонування офіційного сайту ЗДО "Капітошка" є забезпечення пересічних громадян України достовірною інформацією про освітні послуги, які надаються закладом дошкільної освіти, специфіку його роботи, висвітлення його діяльності, широкого інформування громадськості про досягнення та перспективи розвитку закладу, про нововведення у галузі освіти.

1.4. Призначення Веб-сайту ЗДО:

 • ознайомлення з діяльністю ЗДО у світовій мережі Інтернет як одного з закладів дошкільної освіти Черкащини;
 • презентація освітнього процесу, наукової, методичної та дослідно-експериментальної діяльності педагогічного колективу;
 • розширення взаємодії ЗДО з іншими навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами області та України.

2. Адреса офіційного сайту навчального закладу та її використання

2.1. Адреса офіційного сайту - http://viazivok-dnz.edukit.ck.ua/

2.2. Забороняється використовувати адресу сайту закладу дошкільної освіти в цілях, що не пов'язані із діяльністю ЗДО, з метою отримання прибутку, а також з порушенням законодавства України.

3. Створення та організація роботи сайту

3.1. Завданнями сайту є:

 • презентація закладу освіти в мережі Інтернет;
 • інформування про особливості закладу, освітні стандарти, навчальні програми та плани, запроваджені в освітньому процесі, загальні відомості про педагогічний колектив, історію, досягнення тощо;
 • забезпечення відкритості діяльності закладу освіти та висвітлення його діяльності в мережі Інтернет;
 • інформаційно‑освітнє забезпечення діяльності учасників освітнього процесу, зокрема доступу до необхідних інформаційних та освітніх ресурсів, дистанційної форми здобуття освіти тощо;
 • взаємодія всіх учасників освітнього процесу: адміністрації, педагогічного колективу, здобувачів освіти, їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), соціальних партнерів закладу;
 • створення умов для мережевої взаємодії з іншими установами, спрямованої на розв’язання актуальних питань організації освітнього процесу, надання можливості відвідувачам сайту поставити питання й отримати на них відповіді тощо;
 • стимулювання творчої активності педагогічних, науково‑педагогічних працівників і здобувачів освіти;
 • обмін педагогічним досвідом;
 • висвітлення досягнень закладу освіти, результатів участі педагогічного колективу та здобувачів освіти в інноваційній, дослідно‑експериментальній діяльності;
 • розвиток інтересу здобувачів освіти до дослідницької та інноваційної діяльності, зокрема із застосуванням інформаційних технологій.

3.2. Функціонування сайту регламентоване законодавством України й додатково наказами керівника закладу дошкільної освіти. Положення про сайт закладу освіти може бути розроблене в закладі дошкільної освіти, затверджене наказом керівника закладу освіти і діє до наступного відповідного наказу. Зміни до Положення про сайт закладу освіти можуть бути внесені за рішенням педагогічної ради. На сайті без будь‑якої дискримінації забезпечені права людини всіх учасників освітнього процесу.

3.3. Організація функціонування сайту покладається на керівника закладу освіти. За відсутністю іншого відповідального, відповідальність за функціонування сайту та його зміст несе керівник закладу освіти.

3.4.Інформаційну та програмну‑технічну підтримку сайту здійснюють відповідальні особи – адміністратор та/чи редактор сайту, які мають виключне право на розміщення інформації на сайті та її редагування.

3.5. У всіх діях, пов’язаних зі створенням і функціонуванням сайту закладу дошкільної освіти, інтереси дітей є першочерговими.

3.6. Забороняється використовувати сайт з метою, не пов’язаною з діяльністю закладу дошкільної освіти (політична, комерційна, релігійна діяльність) та з порушенням прав і законних інтересів громадян України.

3.7. Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України фото та відео із зображенням людини можуть бути зроблені лише за умови отримання згоди людини. Якщо йдеться про зображення дитини, то має бути згода хоча б одного з батьків або осіб, які їх замінюють.

4. Інформаційне наповнення сайту

4.1. Інформаційне наповнення сайту формується відповідно до вимог законодавства та статуту закладу дошкільної освіти щодо суспільно‑значущої інформації як для всіх учасників освітнього процесу, так і для інших зацікавлених осіб.

4.2. Представники педагогічного колективу, та батьки вихованців можуть пропонувати матеріали для публікації на сайті, залишати дописи у форумах обговорень (за можливістю).

4.3. Інформаційні матеріали сайту мають бути опубліковані державною мовою.

4.4. Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» на сайті закладу дошкільної освіти формуються відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про його діяльність.

4.5. Заклад дошкільної освіти зобов’язаний забезпечувати на вебсайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально‑технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • інша інформація, яку оприлюднюють за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства;
 • кошторис і фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів;
 • інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Гарантії захисту конфіденційності персональних даних

5.1. Всі матеріали про учасників освітнього процесу (керівників, педагогічних та технічних працівників, вихованців та їх батьків ), що містять персональні дані, мають бути опубліковані лише з їхньої письмової згоди.

5.2. Відповідно до статті 307 Цивільного кодексу України фото та відео із зображенням людини можуть бути зроблено лише за умови отримання її згоди.

5.3. Відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних» забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях і професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. На сайті не мають бути розміщені такі персональні дані учасників освітнього процесу, як:

 • адреси реєстрації місця проживання;
 • приватні номери телефонів та адреси електронної пошти;
 • відомості про сімейний і соціальний стан;
 • генетичні та біометричні дані, що однозначно ідентифікують особу;
 • відомості, що стосуються судового провадження та кримінальних вироків;
 • відомості про расову чи етнічну приналежність, політичні погляди, релігійні чи інші переконання;
 • відомості про психічне та фізичне здоров’я або сексуальне життя;
 • відомості про службу членів сімей у збройних силах та органах правопорядку.

5.4. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»8 на сайті закладу освіти не має бути матеріалів, що містять ознаки дискримінації особи за її ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного й соціального походження, громадянства, сімейного й майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними. На сайті не має бути:

 • матеріалів, що становлять загрозу сексуальної експлуатації та зловживань, домагань із сексуальною метою, онлайнового вербування дітей для вчинення злочинів, участі в екстремістських політичних чи релігійних рухах або з метою торгівлі людьми;
 • матеріалів принизливого стереотипного зображення та надмірної сексуалізації жінок і дітей;
 • зображень і прославлень насильства й завдавання собі ушкоджень, зокрема, самогубств; • інформації, що обґрунтовує й виправдовує допустимість насильства й жорстокості або спонукає здійснювати насильницькі дії стосовно людей чи тварин;
 • принизливих, дискримінаційних або расистських висловів чи закликів до такої поведінки;
 • матеріалів порнографічного характеру та/чи матеріалів, що містять сексуальне насильство над дітьми;
 • матеріалів з порушенням авторського й суміжних прав.

6. Академічна доброчесність

6.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками, з огляду на функціонування сайту передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково‑педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

6.2. Порушенням академічної доброчесності вважають:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 267

Коментарi